Our Products

โคมไฟสว่างฉุกเฉิน

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณ๊ไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ มีระบบประจะไฟฟ้าที่ช่วยยึดอายุการใช้ของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นละอบด้วยความร้อน
 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ "Fire Alarm System"

ระบบป้องกันไฟไหม้

ป้ายทางออกฉุกเฉิน